هیأت داوران جشنواره

دکتر حسن بلخاری

دکتر حسن بلخاری

پوران درخشنده

پوران درخشنده

روح ا... حجازی

روح ا... حجازی

غلامرضا نامی

غلامرضا نامی

علی اکبر امین تفرشی

علی اکبر امین تفرشی

دکتر محمود دهقان

دکتر محمود دهقان

خسرو رفیعی

خسرو رفیعی

<a href="http://aghayari.com" target="_blank">امیرعلی آقایاری</a>

امیرعلی آقایاری